سبد خرید

 
0 مورد
آرشیو کامل ۴۳ شماره مجله Blender Art همراه با فایل های سورس بلندر
[3593]
75,000ريال
آرشیو کامل ۴۳ شماره مجله Blender Art همراه با فایل های سورس بلندر
بزرگنمايي

این دیسک شامل تمام ۴۳ شماره ی مجله ی هنر بلندر به صورت فایل PDF همراه با تمام فایل های بلندر ارائه شده با مجله می باشد.

براي اطلاعات بيشتر،ميتوانيد اين محصولات را در سايت اختصاصي آن مشاهده نماييد.
اين محصول در تاريخ سه شنبه، 20 اسفند، 1392 به فروشگاه اضافه شده است.
بازگشت نظرات افزودن به لیست مقایسه
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'linuxcd_behra.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '3593' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '3593' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]