سبد خرید

 
0 مورد
بسته ۱۰ تایی بج به انتخاب شما
[2004]
300,000ريال
بسته ۱۰ تایی بج به انتخاب شما
بزرگنمايي

۱۰ بج دلخواه خود را از منوهای کشویی زیر انتخاب کرده و به جای 35.000 تومان فقط 30.000 تومان بپردازید!

بج‌ها را می‌توانید این‌جا ببینید :‌ بج (پیکسل‌) سوزنی

مشخصات:
قطر بدج: 44 میلی‌متر

اختيارات موجود:
بدج ۱:
بدج ۱۰:
بدج ۲:
بدج ۳:
بدج ۴:
بدج ۵:
بدج ۶:
بدج ۷:
بدج ۸:
بدج ۹:
اين محصول در تاريخ سه شنبه، 19 ارديبهشت، 1391 به فروشگاه اضافه شده است.
بازگشت نظرات افزودن به لیست مقایسه
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'linuxcd_behra.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '2631' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '2631' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]