سبد خرید

 
0 مورد
دیسک آموزش بلندر Chaos & Evolutions
[s_1163]
125,000ريال
دیسک آموزش بلندر Chaos & Evolutions
بزرگنمايي

This DVD covers all aspects to create advanced digital paintings, concept art, character design, creature design, environments, illustrations and model sheets. Seven main tutorial videos are devoted to teach the best tips and tricks about digital sketching, drawing, Alchemy, coloring, painting, finishing and creating model sheets. And eight additional videos will present you more than 20 hours of full timelapse in HD (1440x896) minimalisticly commented to let you free to explore and learn the part you are interrested in.

The DVD assumes you already got a tablet and know the basic of drawing from imagination, 2D painting software and image manipulation. It is especially targeted at people who look for a a strong workflow to create 2D project from A to Z in a collaborative or professional environment.

Chaos & Evolutions includes Alchemy and GIMP 2.6.6 patched with GIMP-painter for Windows, Mac OSX and Linux, as well as a customized brush kit, and all WIP files. it also includes MyPaint for Windows and Linux.

All the examples have been done with only free and open source software, mainly GIMP. You can follow the tutorials with your own 2D application too; like Photoshop / Painter / TVPaint / Krita / etc... ( Note: one bonus video uses Mypaint!).

The DVD tutorials use a music soundtrack, without voice over. Non-obtrusive simple English labels will guide you, which makes it especially targeted at an international public.

The videos are in 1440x896 and play well in the free VLC player.

By purchasing this DVD you support the Blender Foundation projects.

The Blender Open Movie Workshop DVD series is a Blender Institute product, targeted at spreading the knowledge of previous participants in Open Projects. The videos and all files on the DVD are freely licensed as Creative Commons. DVD revenues will be used to support current and future Open Blender projects.

Example chapter: on Youtube or load the ogg video file (130 MB)

(Actual images and screenshots of DVD, a movie preview will be posted later)

Contents:

01 Sketching
02 Drawing
03 Alchemy
04 Coloring
05 Painting
06 Finishing
07 Model Sheet
08 Character Design (Full timelapse) : Shain the Ogre
09 Character Design (Full timelapse) : Lia Turtle
10 Character Design (Full timelapse) : Cendrea
11 Creature Design (Full timelapse) : A Sci-fi waterhorse
12 Environement Design (Full timelapse) : Lia Planet
13 Digital painting (Full timelapse) : Shain against the Dragon.
14 Digital painting (Full timelapse) : Portrait of Cendrea
15 Model Sheet (Full timelapse) : Steampunk Lia
16 Bonus : Quetzalcoat

براي اطلاعات بيشتر،ميتوانيد اين محصولات را در سايت اختصاصي آن مشاهده نماييد.
اين محصول در تاريخ جمعه، 04 تير، 1389 به فروشگاه اضافه شده است.
بازگشت نظرات افزودن به لیست مقایسه
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'linuxcd_behra.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '1535' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '1535' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]