سبد خرید

 
0 مورد
فیلم همایش نرم افزارهای آزاد/متن باز زنجان، 1390
[1790]
125,000ريال
فیلم همایش نرم افزارهای آزاد/متن باز زنجان، 1390
بزرگنمايي

این محصول شامل یک دیسک DVD با ظرفیت بالا (دولایه)(8.5 گیگابایتی) از همایش دو روزه نرم افزارهای آزاد/متن باز زنجان می باشد که در روزهای 17 و 18 شهریورماه 1390 برگزار گردیده است.

براي اطلاعات بيشتر،ميتوانيد اين محصولات را در سايت اختصاصي آن مشاهده نماييد.
اين محصول در تاريخ جمعه، 31 خرداد، 1392 به فروشگاه اضافه شده است.
بازگشت نظرات افزودن به لیست مقایسه
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'linuxcd_behra.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '3382' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '3382' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]