سبد خرید

 
0 مورد
مجموعه‌ برچسب‌های کوچک فدورا
[1434]
45,000ريال
مجموعه‌ برچسب‌های کوچک فدورا
بزرگنمايي

مجموعه‌ای از ۳۶ برچسب کوچک فدورا (در ۳ مدل مختلف) بر روی یک برگ A4

چاپ شده بر روی مرغوب‌ترین کاغذ فتوگلاسه

 

برچسب فدورا

اين محصول در تاريخ چهارشنبه، 15 دی، 1389 به فروشگاه اضافه شده است.
بازگشت نظرات افزودن به لیست مقایسه
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'linuxcd_behra.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '1968' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '1968' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]