سبد خرید

 
0 مورد
لیوان سرامیکی (ماگ) با طرح گرافیتی بنکسی Flower Thrower
[3770]
175,000ريال
لیوان سرامیکی (ماگ) با طرح گرافیتی بنکسی Flower Thrower
بزرگنمايي

بنکسی یکی از هنرمندان گرافیتی اهل بریتانیا می باشد که طرحهای هجوآمیز‌ش برای وی شهرت بین المللی به همراه آورده است. آثار این هنرمند ناشناس به علت پرداخت خاص به مضامین اجتماعی و فرهنگی مورد توجه بسیاری قرار دارد.

 

banksy mug

اين محصول در تاريخ جمعه، 11 ارديبهشت، 1394 به فروشگاه اضافه شده است.
بازگشت نظرات افزودن به لیست مقایسه
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'linuxcd_behra.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '3770' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '3770' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]