شاخه ها

سبد خرید

 
0 مورد
سیستم عامل ReactOS 0.3 1×CD
[71]
40,000ريال
سیستم عامل ReactOS 0.3 1×CD
بزرگنمايي

ReactOS® is a free, modern operating system based on the design of Windows® XP/2003. Written completely from scratch, it aims to follow the Windows-NT® architecture designed by Microsoft from the hardware level right through to the application level. This is not a Linux based system, and shares none of the unix architecture.

The main goal of the ReactOS project is to provide an operating system which is binary compatible with Windows. This will allow your Windows applications and drivers to run as they would on your Windows system. Additionally, the look and feel of the Windows operating system is used, such that people accustomed to the familiar user interface of Windows® would find using ReactOS straightforward. The ultimate goal of ReactOS is to allow you to remove Windows® and install ReactOS without the end user noticing the change.

براي اطلاعات بيشتر،ميتوانيد اين محصولات را در سايت اختصاصي آن مشاهده نماييد.
اين محصول در تاريخ جمعه، 10 خرداد، 1387 به فروشگاه اضافه شده است.
بازگشت نظرات افزودن به لیست مقایسه
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'linuxcd_behra.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '395' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '395' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]