سبد خرید

 
0 مورد
فیلم کنفرانس ۲۰۱۲ دبیان
[2183]
150,000ريال
فیلم کنفرانس ۲۰۱۲ دبیان
بزرگنمايي

فیلم کنفرانس دبیان ۲۰۱۲ با کیفیت 720x576 پیکسل در سه دیسک DVD

شامل ۲۴ ویدئوی:

 • 850_Meet_the_Technical_Committee.ogv
 • 882_AArch64_planning.ogv
 • 852_Integrating_Emdebian_into_Debian.ogv
 • 884_Build_Debian_with_another_compiler.ogv
 • 853_Meet_the_Release_Team.ogv
 • 887_Multiarch_packaging_workshop.ogv
 • 857_Bits_from_the_Release_Team.ogv
 • 890_Introduction_to_Debian_translation_workflow_and_processes.ogv
 • 866_use_Perl.ogv
 • 893_Debian_derivatives_BoF.ogv868_Building_free_software_communities.ogv
 • 896_OpenPGP_discussion_and_skillshare.ogv
 • 870_ARM_ports_update.ogv
 • 901_Welcome_talk.ogv
 • 871_Debian-CD.ogv
 • 911_Debconf_Travel_sponsoring_BoF.ogv
 • 874_Multiarch_crossbuilding.ogv
 • 925_EFI_in_Debian.ogv
 • 875_Crossbuildingbootstrapping_BOF.ogv
 • 932_BoF_Is_there_life_after_the_barf.ogv
 • 876_Getting_packages_into_Debian_BoF.ogv
 • 935_Linux_Capabilities.ogv
 • 881_Bits_from_the_DPL.ogv
 • 949_Video_training.ogv

براي اطلاعات بيشتر،ميتوانيد اين محصولات را در سايت اختصاصي آن مشاهده نماييد.
اين محصول در تاريخ چهارشنبه، 08 شهريور، 1391 به فروشگاه اضافه شده است.
بازگشت نظرات افزودن به لیست مقایسه
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'linuxcd_behra.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '2817' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '2817' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]