سبد خرید

 
0 مورد
کتاب (LPIC-1 (Linux Professional Institute Certification Study Guide انتشارات Wiley
[1259]
350,000ريال
کتاب (LPIC-1 (Linux Professional Institute Certification Study Guide انتشارات Wiley
بزرگنمايي

 

کتاب زبان اصلی دوره آموزشی LPI سطح یک انتشارات Wiely (نوشته شده در سال ۲۰۰۹ بر اساس آخرین ویرایش مدارک LPI)

چاپ شده به صورت دیجیتال (پرینت)

صحافی : سیمی فلزی

 

 


اين محصول در تاريخ دوشنبه، 08 آذر، 1389 به فروشگاه اضافه شده است.
بازگشت نظرات افزودن به لیست مقایسه
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'linuxcd_behra.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '1789' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '1789' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]