سبد خرید

 
0 مورد
3×DVD فیلم آموزش لینوکس مهندس حاجی غلامعلی
[89]
150,000ريال
3×DVD فیلم آموزش لینوکس مهندس حاجی غلامعلی
بزرگنمايي

 

این محصول شامل فایل های ویدئویی دوره ی سه ماهه ی کلاس آموزشی مهندس حاجی غلامعلی از اساتید به نام در زمینه ی آموزش سیستم عامل لینوکس در مرکز تحقیقات پیشرفته دانشگاه شریف می باشد. این ویدئوها در محیط واقعی کلاس ضبط شده است و مربوط به دوره بهار و تابستان ۱۳۸۳ مدیریت سیستم‌های لینوکسی بوده و آموزش تماما تحت خط فرمان لینوکس بوده و به هیچ وجه به محیط گرافیکی لینوکس نمی‌پردازد.

اين محصول در تاريخ جمعه، 10 خرداد، 1387 به فروشگاه اضافه شده است.
بازگشت نظرات افزودن به لیست مقایسه
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'linuxcd_behra.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '413' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '413' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]