شاخه ها

سبد خرید

 
0 مورد
Arch Linux 2017.11.01 Dual 1×DVD - آرچ لینوکس 2017.11.01 ۳۲ و ۶۴بیتی
[3967]
75,000ريال
Arch Linux 2017.11.01 Dual 1×DVD - آرچ لینوکس 2017.11.01 ۳۲ و ۶۴بیتی
بزرگنمايي

آرچ لینوکس 2017.11.01 برای هر دو معماری i686 و x86_64 منتشر شد. تغییرات این نسخه شامل رفع باگهای انتشارهای قبلی و همینطور بهره گیری از هسته لینوکس 4.13.9 می باشد.


براي اطلاعات بيشتر،ميتوانيد اين محصولات را در سايت اختصاصي آن مشاهده نماييد.
اين محصول در تاريخ پنجشنبه، 27 اسفند، 1394 به فروشگاه اضافه شده است.
بازگشت نظرات افزودن به لیست مقایسه
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'linuxcd_behra.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '3967' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '3967' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]