شاخه ها

سبد خرید

 
0 مورد
AsteriskNOW 1.5.0 i386 1×CD
[284]
40,000ريال
AsteriskNOW 1.5.0 i386 1×CD
بزرگنمايي

AsteriskNOW 1.5.0 is immediately available for download (existing users can run 'yum update' to keep up with releases, in some rare cases, users may need to run 'yum update glibc' first). Notable changes since beta 2: updated several packages to latest versions (Asterisk, DAHDI, etc); fixed more permissions issues between Asterisk and httpd/FreePBX; updated to CentOS 5.3.

براي اطلاعات بيشتر،ميتوانيد اين محصولات را در سايت اختصاصي آن مشاهده نماييد.
اين محصول در تاريخ دوشنبه، 24 فروردين، 1388 به فروشگاه اضافه شده است.
بازگشت نظرات افزودن به لیست مقایسه
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'linuxcd_behra.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '747' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '747' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]