شاخه ها

سبد خرید

 
0 مورد
Bio-Linux 7.0.3 1×DVD
[2325]
75,000ريال
Bio-Linux 7.0.3 1×DVD
بزرگنمايي

Tim Booth has announced the release of Bio-Linux 7.0.3, an Ubuntu-based Linux distribution with specialist software for use in the field of bioinformatics: "Bio-Linux 7 is a full-featured, powerful, configurable and easy-to-maintain bioinformatics workstation. Bio-Linux provides more than 500 bioinformatics programs on an Ubuntu Linux 12.04 LTS base. There is a graphical menu for bioinformatics programs, as well as easy access to the Bio-Linux bioinformatics documentation system and sample data useful for testing programs. Bio-Linux 7 adds many improvements over previous versions, including the Galaxy analysis environment. There are also various packages to handle new generation sequence data types. You can install Bio-Linux on your machine, either as the only operating system, or as part of a dual-boot setup which allows you to use your current system and Bio-Linux on the same hardware."

براي اطلاعات بيشتر،ميتوانيد اين محصولات را در سايت اختصاصي آن مشاهده نماييد.
اين محصول در تاريخ يكشنبه، 12 آذر، 1391 به فروشگاه اضافه شده است.
بازگشت نظرات افزودن به لیست مقایسه
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'linuxcd_behra.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '2984' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '2984' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]