شاخه ها

سبد خرید

 
0 مورد
BlackOpal 64bit 1×DVD
[2214]
75,000ريال
BlackOpal 64bit 1×DVD
بزرگنمايي

اين محصول در تاريخ جمعه، 31 شهريور، 1391 به فروشگاه اضافه شده است.
بازگشت نظرات افزودن به لیست مقایسه
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'linuxcd_behra.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '2860' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '2860' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]