شاخه ها

سبد خرید

 
0 مورد
Canaima GNU/Linux 3.1 i386 1×CD
[2317]
40,000ريال
Canaima GNU/Linux 3.1 i386 1×CD
بزرگنمايي

Canaima GNU/Linux is a Debian-based desktop Linux distribution from Venezuela. An updated build, version 3.1 based on "Squeeze", was released a couple of days ago. According to the project's website, the distribution is built in the spirit of social and technological policies leading to increased knowledge, innovation and technological independence in Venezuela and is meant for use in government organisations and communities of users. Some of the changes in this release include: software updates to LibreOffice 3.4, Cunaguaro 8.0 web browser with complete support for HTML 5, Turpial 1.6.6, Amigu 0.7.2; new applications, such as Ucumari - a control centre based on Ailurus Centro, Canaima Instalador - a new system installer written in Python.

براي اطلاعات بيشتر،ميتوانيد اين محصولات را در سايت اختصاصي آن مشاهده نماييد.
اين محصول در تاريخ يكشنبه، 12 آذر، 1391 به فروشگاه اضافه شده است.
بازگشت نظرات افزودن به لیست مقایسه
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'linuxcd_behra.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '2976' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '2976' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]