شاخه ها

سبد خرید

 
0 مورد
Cinnarch 2012.12.21 x86_64 1×DVD
[3235]
75,000ريال
Cinnarch 2012.12.21 x86_64 1×DVD
بزرگنمايي

Alex Filgueira has announced the release of Cinnarch 2012.12.21, a desktop Linux distribution that combines Arch Linux with Cinnamon (a fork of GNOME Shell): "Cinnarch 2012.12.21 released. This is a minor release with minor changes, including: automatic selection of fastest mirror; launch GParted from the CLI installer; removed deprecated hooks in mkinitcpio; fixed wrong behaviour with keymap selection on installed system; removed some packages that aren't necessary - Eye of GNOME image viewer (Shotwell already does that), Totem video player (Xnoise already does that and also people tend to use other video player solutions), Cheese (not necessary); fixed touchpad configuration to have vertical scroll from the start. Packages in Live medium updated to: Linux kernel 3.6.10; X.Org Server 1.13.1, GNOME 3.6.2, Cinnamon 1.6.7, Nemo 1.1.2, pacmanXG 4.13.9."

براي اطلاعات بيشتر،ميتوانيد اين محصولات را در سايت اختصاصي آن مشاهده نماييد.
اين محصول در تاريخ چهارشنبه، 28 فروردين، 1392 به فروشگاه اضافه شده است.
بازگشت نظرات افزودن به لیست مقایسه
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'linuxcd_behra.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '3235' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '3235' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]