شاخه ها

سبد خرید

 
0 مورد
Comice OS (Pear Linux) 4 x32 1×DVD
[3665]
75,000ريال
Comice OS (Pear Linux) 4 x32 1×DVD
بزرگنمايي

Pear OS 4, a new version of the Ubuntu-based Linux distribution of many names, including Pear Linux or Comice OS, has been released: "Comice OS 4 - available now. New features at a glance: Comice OS Shell, Pear Appstore, Skype, LibreOffice. Pear Appstore is one of the most highlighted applications of Comice OS. Installing new application is just a one-click thing. It supports parallel downloading, resuming downloads, update notification and cache cleaning. Comice Shell is a modification of GNOME Shell according to visions of Pear Linux. Mission Control allows you to view running applications and the various workspaces used. Click the Launchpad icon in your dock and your open windows fade away, replaced by a view of all the applications on your PC. Each application is represented by an icon, and Launchpad creates as many pages of application icons as you need

براي اطلاعات بيشتر،ميتوانيد اين محصولات را در سايت اختصاصي آن مشاهده نماييد.
اين محصول در تاريخ شنبه، 05 مهر، 1393 به فروشگاه اضافه شده است.
بازگشت نظرات افزودن به لیست مقایسه
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'linuxcd_behra.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '3665' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '3665' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]