سبد خرید

 
0 مورد
DVD ویکی پدیای آفلاین انگلیسی
[1071]
75,000ريال
DVD ویکی پدیای آفلاین انگلیسی
بزرگنمايي

این دیسک حاوی ویکی پدیای انگلیسی است که بدون نیاز به اینترنت قادر به مرور آن خواهد بود !!!

اين محصول در تاريخ دوشنبه، 25 مرداد، 1389 به فروشگاه اضافه شده است.
بازگشت نظرات افزودن به لیست مقایسه
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'linuxcd_behra.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '1624' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '1624' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]