شاخه ها

سبد خرید

 
0 مورد
Elive 2.0 Live 1×CD
[966]
40,000ريال
Elive 2.0 Live 1×CD
بزرگنمايي

The Elive team is proud to announce the release of the Stable version 2.0 Codename Topaz. The new stable version of Elive has a huge list of improvements. Its ease of use makes it suitable for any kind of user along with a totally new Linux experience for those who have not tried Elive before. Changelog: autolaunchers - entirely rewritten with better stability and more features; user configurators - many user configurators added to configure anything; drivers - Linux kernel 2.6.30.9 with support for special hardware and other features like TuxOnIce (hibernation), Reiser4FS, ext4....

براي اطلاعات بيشتر،ميتوانيد اين محصولات را در سايت اختصاصي آن مشاهده نماييد.
اين محصول در تاريخ چهارشنبه، 11 فروردين، 1389 به فروشگاه اضافه شده است.
بازگشت نظرات افزودن به لیست مقایسه
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'linuxcd_behra.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '1286' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '1286' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]