شاخه ها

سبد خرید

 
0 مورد
Endian Firewall 2.5.1 1×CD
[1889]
40,000ريال
Endian Firewall 2.5.1 1×CD
بزرگنمايي

Endian Firewall 2.5.1, an updated version of the Red Hat-based firewall distribution, has been released: "An update for Endian Firewall Community to version 2.5.1 is now available. This release introduces a number of new features. Connectivity - support for most modern UMTS/3G USB dongles. By adding new drivers Endian Firewall 2.5 now supports most modern UMTS/3G dongles. Once plugged in they appear as serial devices and can be configured by choosing Analog/UMTS modem as uplink type. System - performance improvements. The whole system start-up procedure has been rewritten. Endian's new jobs engine decreases the start-up by 50 percent. Additionally major improvements have been made in memory usage. A fully configured system's memory footprint has been reduced by more than 200 MB."

براي اطلاعات بيشتر،ميتوانيد اين محصولات را در سايت اختصاصي آن مشاهده نماييد.
اين محصول در تاريخ سه شنبه، 29 فروردين، 1391 به فروشگاه اضافه شده است.
بازگشت نظرات افزودن به لیست مقایسه
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'linuxcd_behra.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '2512' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '2512' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]