شاخه ها

سبد خرید

 
0 مورد
FreeBSD 10.4 amd64 1×DVD - فری بی اس دی ۱۰.۴ ۶۴بیتی
[4107]
75,000ريال
FreeBSD 10.4 amd64 1×DVD - فری بی اس دی ۱۰.۴ ۶۴بیتی
بزرگنمايي

روژه FreeBSD خبر از آماده شدن نسخه جدید از شاخه پایدارش داده است. FreeBSD 10.4 منتشر شد.

اين محصول در تاريخ پنجشنبه، 20 مهر، 1396 به فروشگاه اضافه شده است.
بازگشت نظرات افزودن به لیست مقایسه
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'linuxcd_behra.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '4107' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '4107' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]