شاخه ها

سبد خرید

 
0 مورد
GoblinX 3.0 g.Standard 1×CD
[740]
40,000ريال
GoblinX 3.0 g.Standard 1×CD
بزرگنمايي

 GoblinX یک دیسک زنده قابل بوت و توزیعی بر پایه ی Slackware می باشد. هدف اصلی GoblinX این است که یک میز کار دلپذیرتر و کاراتر مهیا کند. 

همه ی آیکون ها و تم ها به طوری استاندارد شده اند که کاربران جدید و تازه کار بتوانند ابزارهای موجود را به راحتی یاد بگیرند. 

 The GoblinX Project is proud to announce the released of the new stable G:Standard. In the past, GoblinX Standard included five windows managers and also supported five languages, but G:Standard is now the KDE distribution of our project and it includes only the default English language. Changelog: upgraded several packages and libraries including X.Org; fixed some errors and bugs; added a few more applications; made a few changes to the KDE desktop in order to improve usability; some GTK+ applications added to fill missing Qt applications; added Opera 10 with full Slik/Webmount support.

براي اطلاعات بيشتر،ميتوانيد اين محصولات را در سايت اختصاصي آن مشاهده نماييد.
اين محصول در تاريخ شنبه، 07 آذر، 1388 به فروشگاه اضافه شده است.
بازگشت نظرات افزودن به لیست مقایسه
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'linuxcd_behra.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '1178' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '1178' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]