شاخه ها

سبد خرید

 
0 مورد
Karoshi 7.0 32bit 1×CD
[1037]
40,000ريال
Karoshi 7.0 32bit 1×CD
بزرگنمايي

an Ubuntu-based server operating system from United Kingdom designed for schools providing a simple graphical interface for easy installation and network maintenance: "What's New? Built on Ubuntu 10.04 LTS; 64bit and 32bit available; choice of server and domain names; wide range of modules available - Email, E-learning, website, proxy, home access, web filtering, printing, and much more; administration of the servers via web management; mobile phone web management; the system expanded with new servers with home areas auto copied; network monitoring with Email / text message alerts."

براي اطلاعات بيشتر،ميتوانيد اين محصولات را در سايت اختصاصي آن مشاهده نماييد.
اين محصول در تاريخ دوشنبه، 25 مرداد، 1389 به فروشگاه اضافه شده است.
بازگشت نظرات افزودن به لیست مقایسه
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'linuxcd_behra.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '1586' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '1586' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]