شاخه ها

سبد خرید

 
0 مورد
Learnux Live 1×CD
[43]
40,000ريال
Learnux Live 1×CD
بزرگنمايي

دیسک لینوکس زنده (بدون نیاز به نصب) که توسط طرح ملی نرم افزارهای آزاد جهت آموزش لینوکس به علاقه مندان تهیه شده است. این دیسک علاوه بر ابزارهای معمولی و گرافیکی دارای تعداد بسیار زیادی اسلاید آموزشی است.

براي اطلاعات بيشتر،ميتوانيد اين محصولات را در سايت اختصاصي آن مشاهده نماييد.
اين محصول در تاريخ جمعه، 10 خرداد، 1387 به فروشگاه اضافه شده است.
بازگشت نظرات افزودن به لیست مقایسه
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'linuxcd_behra.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '367' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '367' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]