شاخه ها

سبد خرید

 
0 مورد
Linux Deepin 12.06 i386 1×CD - لینوکس دیپ این ۱۲.۰۶ ۳۲بیتی
[2344]
40,000ريال
Linux Deepin 12.06 i386 1×CD - لینوکس دیپ این ۱۲.۰۶ ۳۲بیتی
بزرگنمايي

Linux Deepin, one of the most active community distributions in China, today released its version 12.06 that was originally scheduled for the end of last month. This project employs a half-year release cycle and is highly attractive to Chinese university students. The desktop environment in this release is Deepin GNOME Shell, which is the GNOME Shell adapted to the way users prefer to manage the desktop. Three extensions for Hide Message Tray, Kimpanel, and Panel Settings are introduced for better GUI experience. This release incorporates a number of device drivers, particularly for printers. More fonts were included and thus CJK rendering is better supported. This release can even be installed by running a special DeepWin.exe in a Windows operating system. Featured applications are Deepin Music Player, Deepin Media Player, and Deepin Software Center.

براي اطلاعات بيشتر،ميتوانيد اين محصولات را در سايت اختصاصي آن مشاهده نماييد.
اين محصول در تاريخ دوشنبه، 13 آذر، 1391 به فروشگاه اضافه شده است.
بازگشت نظرات افزودن به لیست مقایسه
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'linuxcd_behra.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '3003' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '3003' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]