شاخه ها

سبد خرید

 
0 مورد
Mageia 6 Plasma Live x86_64 1×DVD - دیسک زنده مگیا لینوکس 6 ۶۴بیتی با میزکار KDE
[4102]
75,000ريال
Mageia 6 Plasma Live x86_64 1×DVD - دیسک زنده مگیا لینوکس 6 ۶۴بیتی با میزکار KDE
بزرگنمايي

مگیا نسخه 6 منتشر شد. در این نسخه میزکار KDE Plasma 5 جایگزین میزکار KDE SC 4 شده است. 

براي اطلاعات بيشتر،ميتوانيد اين محصولات را در سايت اختصاصي آن مشاهده نماييد.
اين محصول در تاريخ يكشنبه، 22 مرداد، 1396 به فروشگاه اضافه شده است.
بازگشت نظرات افزودن به لیست مقایسه
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'linuxcd_behra.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '4102' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '4102' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]