شاخه ها

سبد خرید

 
0 مورد
NAS4Free x64 Live 9.1.0.1.690 1×CD
[3285]
40,000ريال
NAS4Free x64 Live 9.1.0.1.690 1×CD
بزرگنمايي

NAS4Free is an embedded open-source NAS (Network-Attached Storage) distribution based on FreeBSD. NAS4Free supports sharing across multiple operating systems, including Windows, Apple and UNIX-like systems. NAS4Free is easy to set up in most home and enterprise environments and will allow to manage and share large amounts of data easily across a network. NAS4Free also incorporates many different streaming features for sharing multimedia with other devices on the network. NAS4Free includes ZFS v28 (RAIDZ, RAIDZ2 and RAIDZ3) Software RAID (0,1,5), Disk Encryption, S.M.A.R.T / Email Reports, and it supports the following protocols: CIFS (samba), FTP, NFS, TFTP, AFP, RSYNC, Unison, iSCSI (initiator and target), HAST, CARP, Bridge, UPnP, and BitTorrent. All are highly configurable by using a web interface.

براي اطلاعات بيشتر،ميتوانيد اين محصولات را در سايت اختصاصي آن مشاهده نماييد.
اين محصول در تاريخ چهارشنبه، 04 ارديبهشت، 1392 به فروشگاه اضافه شده است.
بازگشت نظرات افزودن به لیست مقایسه
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'linuxcd_behra.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '3285' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '3285' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]