شاخه ها

سبد خرید

 
0 مورد
Parsidora 13 i386 1xDVD - پارسیدورا ۱۳ (فدورا ایرانیان) ۳۲بیتی
[1122]
75,000ريال
Parsidora 13 i386 1xDVD - پارسیدورا ۱۳ (فدورا ایرانیان) ۳۲بیتی
بزرگنمايي

پارسیدورا یک سیستم عامل بر پایه گنو/لینوکس است که شامل مجموعه ای از آخرین نرم افزارهای آزاد و منبع باز میباشد. پارسیدوار نسخه ترکیبی و منبعث شده از فدورا است. این توزیع کاملا سازگار با فدورا است. در این توزیع سعی شده است که نیاز های کاربران فارسی زبان و ایرانیان به طور مناسبی پاسخ داده شود. پارسیدورا همیشه برای هر کسی برای هر استفاده, ویرایش و پخش آزاد است. پارسیدورا توسط افرادی از سراسر جهان که بصورت یک انجمن به نام پارسیدورا با هم کار میکنند ایجاد شده:پارسیدورا به روی همه کسانی که بخواهند به آن بپیوندند باز است و به آنها خوش آمد میگوید.

اين محصول در تاريخ سه شنبه، 13 مهر، 1389 به فروشگاه اضافه شده است.
بازگشت نظرات افزودن به لیست مقایسه
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'linuxcd_behra.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '1683' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '1683' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]