شاخه ها

سبد خرید

 
0 مورد
Puppy Linux 5.6 Precise 1×CD - پاپی لینوکس ۵.۶
[3011]
40,000ريال
Puppy Linux 5.6 Precise 1×CD - پاپی لینوکس ۵.۶
بزرگنمايي

Bary Kauler has announced the release of Puppy Linux 5.6 "Precise" edition, a minimalist distribution and live CD featuring the JWM window manager and built from Ubuntu 12.04 binary packages: "It's out! Our latest and greatest Puppy. Relative to Precise Puppy 5.5, this latest pup brings some exciting new features, including a new X.Org video wizard (with forced-reboot recovery mechanism), new non-PAE 3.2.44 kernel with lots of analog modem drivers (making this an excellent pup for those still on dial-up Internet), many more applications internationalized, many applications upgraded, lots of bug fixes, and so on. Plus, a huge number of fixes and improvements at the infrastructure/system level. In all, a great new version of the Precise series."

براي اطلاعات بيشتر،ميتوانيد اين محصولات را در سايت اختصاصي آن مشاهده نماييد.
اين محصول در تاريخ دوشنبه، 13 آذر، 1391 به فروشگاه اضافه شده است.
بازگشت نظرات افزودن به لیست مقایسه
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'linuxcd_behra.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '3011' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '3011' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]