شاخه ها

سبد خرید

 
0 مورد
Scientific Linux 5.8 x86_64 2×DVD - ساینتیفیک لینوکس ۵.۸ ۶۴بیتی
[2401]
100,000ريال
Scientific Linux 5.8 x86_64 2×DVD - ساینتیفیک لینوکس ۵.۸ ۶۴بیتی
بزرگنمايي

Pat Riehecky has announced the release of Scientific Linux 5.8, a distribution rebuilt from source packages for Red Hat Enterprise Linux 5.8 and enhanced with extra software and tools useful in academic environments: "We would like to announce the immediate availability of Scientific Linux 5.8." Besides upstream updates some of the changes compared to version 5.7 include: "Intel wireless firmware (ucode) updated to a more current version; Java updated to the latest security package; the 1.4.14 release of OpenAFS, this version fixes a minor locking bug; Ralink wireless firmware updated to a more current version; yum-utils updated to current version; lsb_release -a now reports the same as SL6...."

براي اطلاعات بيشتر،ميتوانيد اين محصولات را در سايت اختصاصي آن مشاهده نماييد.
اين محصول در تاريخ پنجشنبه، 14 دی، 1391 به فروشگاه اضافه شده است.
بازگشت نظرات افزودن به لیست مقایسه
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'linuxcd_behra.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '3086' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '3086' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]