شاخه ها

سبد خرید

 
0 مورد
Scientific Linux 6.8 x86_64 2×DVD - ساینتیفیک لینوکس 6.8 ۶۴بیتی
[4076]
120,000ريال
Scientific Linux 6.8 x86_64 2×DVD - ساینتیفیک لینوکس 6.8 ۶۴بیتی
بزرگنمايي

نسخه 6.8 از توزیع Scientific Linux  منتشر شد. این نسخه جدیدترین بروز‌رسانی از شاخه ارثی این توزیع است که بر اساس کد‌های منبع Red Hat Enterprise Linux 6.8 ایجاد شده است.

اين محصول در تاريخ دوشنبه، 28 فروردين، 1396 به فروشگاه اضافه شده است.
بازگشت نظرات افزودن به لیست مقایسه
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'linuxcd_behra.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '4076' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '4076' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]