شاخه ها

سبد خرید

 
0 مورد
Super GRUB Disk 0.9766 1×CD
[204]
40,000ريال
Super GRUB Disk 0.9766 1×CD
بزرگنمايي

سوپر گراب دیسک کمکی با قابلیت بوت است که برای تغییر یا برگرداندن منوی بوت گراب پس از نصب سیستم عامل جدید یا مواقعی که گراب با مشکل مواجه شده است.

 با کمک این دیسک میتوانید گراب را تعمیر کنید و یا آنرا ویرایش کنید.

براي اطلاعات بيشتر،ميتوانيد اين محصولات را در سايت اختصاصي آن مشاهده نماييد.
اين محصول در تاريخ سه شنبه، 30 مهر، 1387 به فروشگاه اضافه شده است.
بازگشت نظرات افزودن به لیست مقایسه
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'linuxcd_behra.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '656' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '656' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]