شاخه ها

سبد خرید

 
0 مورد
Vine Linux 5.2 x86_64 1×DVD
[1338]
75,000ريال
Vine Linux 5.2 x86_64 1×DVD
بزرگنمايي

a Japanese general-purpose community distribution. This is mostly a security and errata update of the free distribution which does not contain any proprietary components, non-free applications or non-free fonts. Some of the more interesting changes include: miscellaneous package version updates (Firefox 3.5.15, Pidgin 2.7.5, Sylpheed 3.0.2, Thunderbird 3.1.6); improved video card support for various Intel, NVIDIA and ATI cards; system installer fixes, including improved detection of FAT file systems, support for SD cards and Firewire controllers, and better detection of wireless network cards; updated list of APT mirrors; the DVD edition now includes the Vine Linux manual.

براي اطلاعات بيشتر،ميتوانيد اين محصولات را در سايت اختصاصي آن مشاهده نماييد.
اين محصول در تاريخ دوشنبه، 22 آذر، 1389 به فروشگاه اضافه شده است.
بازگشت نظرات افزودن به لیست مقایسه
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'linuxcd_behra.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '1874' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '1874' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]