شاخه ها

سبد خرید

 
0 مورد
elpicx Live 2.0 1×DVD
[94]
75,000ريال
elpicx Live 2.0 1×DVD
بزرگنمايي

دیسک لینوکس زنده که علاوه بر ابزارهای معمولی، دارای برنامه ای برای اجرای آزمون های مشابه LPI که یکی از معتبرترین مدارک سیستم عامل لینوکس است می باشد.

اين محصول در تاريخ چهارشنبه، 17 مهر، 1387 به فروشگاه اضافه شده است.
بازگشت نظرات افزودن به لیست مقایسه
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'linuxcd_behra.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '628' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '628' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]